Jaarrekening 2018

Balans

Balans

Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld (evt. kleine verschillen door afronding).

In het boekje Staten en bijlagen zijn op detailniveau de volgende specificatiestaten opgenomen: Personele sterkte, Geactiveerde kapitaaluitgaven, Opgenomen langlopende geldleningen, Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen, Nog te betalen bedragen, Nog te ontvangen bedragen, Grondexploitaties, Investerings- en financieringsstaat en Regulier investeringsprogramma.

Gemeente Kerkrade

ACTIVA

Boekwaarde
31.12.2017

Correctie
BBV (*)

Boekwaarde 31.12.2018

VASTE ACTIVA

157.460

166.452

1.

Immateriële vaste activa

8.888

8.841

a.

Kosten sluiten geldleningen & saldo agio/disagio

b.

Kosten onderzoek & ontwikkeling

c.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

8.888

8.841

2.

Materiële vaste activa

117.438

125.939

a.

Investeringen met een economisch nut:

  1. gronden uitgegeven in erfpacht

  2. overige investeringen met een economisch nut

75.837

80.399

b.

Inv met econ nut wv ter bestrijd vd kosten een heffing kan worden geheven

27.255

27.910

c.

Investeringen in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut

14.346

17.630

3.

Financiële vaste activa

31.134

31.672

a.

Kapitaalverstrekkingen aan:

  1. deelnemingen

5.782

5.782

  2.  gemeenschappelijke regelingen

  3. overige verbonden partijen

b.

Leningen aan:

  1.  woningbouwcorporaties

  2.  deelnemingen

21.591

21.404

  3.  overige verbonden partijen

c.

Langlopende leningen

  1.  langlopende leningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)

200

  2.  overige langlopende leningen

3.761

4.286

d.

Uitzettingen met looptijd ≥1 jr

  1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd ≥ 1 jr

  2. uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd ≥ 1 jr

  3. overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jr

VLOTTENDE ACTIVA

23.343

20.049

4.

Voorraden

281

-1.091

a.

Grond- en hulpstoffen

  1.  niet in exploitatie genomen bouwgronden

  2.  overige grond- en hulpstoffen

b.

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

187

-1.176

c.

Gereed produkt en handelsgoederen

94

85

d.

Vooruitbetaalde voorraden

5.

Uitzettingen

14.832

14.103

a.

Vorderingen op openbare lichamen

7.716

8.479

b.

Verstrekte kasgeldleningen

  1. verstrekte kasgeldleningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)

  2. overige verstrekte kasgeldleningen

c.

Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen

  1. rek-crt-verhouding met het Rijk

  2.  rek-crt-verhoudingen met overige niet-financiële instellingen

d.

Overige vorderingen

7.116

250

5.624

e.

Uitzettingen met looptijd < 1 jr

  1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr

  2.  uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd < 1 jr

  3. overige uitzettingen

6.

Liquide middelen

875

1.770

a.

Kassaldi

8

8

b.

Banksaldi

867

1.762

7.

Overlopende activa

7.355

5.267

a.

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

b.

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

441

-441

c.

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid

1.961

-1.844

724

d.

Overige overlopende activa

4.953

2.035

4.543

TOTAAL ACTIVA

180.803

186.501

(*) Corr. € 250.000 in mindering gebracht op overlopende activa i.p.v. uitzettingen.
NTO/NTB naar overlopende activa/passiva

Gemeente Kerkrade

PASSIVA

Boekwaarde 31.12.2017

Correctie
BBV (*)

Boekwaarde31.12.2018

VASTE PASSIVA

135.182

146.578

11.

Eigen vermogen

34.066

29.096

a.

Algemene reserve

5.215

5.215

b.

Bestemmingsreserves

29.118

24.541

c.

Gerealiseerd resultaat

-267

-660

12.

Voorzieningen

4.395

4.861

a.

Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.130

1.624

b.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

c.

Door derden beklemde midd. met specif. aanwendingsrichting

3.265

3.237

13.

Vaste schulden (met looptijd ≥ 1 jr)

96.721

112.621

a.

Obligatieleningen

b.

Onderhandse leningen van:

  1. binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

  2.  binnenl. banken en overige financiële instellingen

96.721

112.621

  3.  binnenlandse bedrijven

  4.  openbare lichamen (art.1a Wet Fido)

  5.  overige binnenlandse sectoren

  6.  buitenl. instell., fondsen, banken, bedrijven & ov. sect.

c.

Door derden belegde gelden

d.

Waarborgsommen

VLOTTENDE PASSIVA

45.621

39.923

14.

Netto vlottende schulden (met looptijd <1 jr)

32.663

27.147

a.

Opgenomen kasgeldleningen

  1. opgenomen kasgeldleningen van openb.lich. (art.1a Wet Fido)

23.300

19.700

  2. overige opgenomen kasgeldleningen

b.

Bank

c.

Overige schulden

9.363

7.447

15.

Overlopende passiva

12.958

12.776

a.

Vooruitontvangen bijdragen van de EU

1.938

b.

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

1.079

965

c.

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

7.355

-3.615

3.422

d.

Overige overlopende passiva

4.524

3.615

6.451

TOTAAL PASSIVA

180.803

186.501

Gewaarborgde geldleningen

238.887

229.378

ga terug