Jaarrekening 2018

Wet Normering Topinkomens

Wet Normering Topinkomens

Opeenvolgende kabinetten besteden al geruime tijd en uitdrukkelijk aandacht aan de inkomens van de topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sectoren. Bezoldigingen die uitstegen boven het ministersalaris. Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet verplicht onder meer tot jaarlijkse publicatie op naam van de daarin genoemde financiële arbeidsvoorwaarden van (gewezen) topfunctionarissen, ongeacht of zij de norm overschrijden. De salarissen van andere functionarissen van de gemeente moeten ook openbaar gemaakt worden voor zover zij de norm overschrijden. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. Tevens moeten de vergelijkende cijfers over vorig jaar worden gemeld. De norm bedraagt vanaf 2015 100% van het brutosalaris van een minister verhoogd met (belaste) onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversdeel pensioen). Dienstverbanden kleiner dan 1 fte en korter dan een kalenderjaar dienen te worden omgerekend naar 1 fte resp. 1 kalenderjaar.
Voor gemeenten zijn de functie van secretaris en griffier gedefinieerd als topfunctie. Het wettelijk maximum voor 2018 bedraagt € 189.000 bruto per jaar. Eventuele ontslagvergoedingen worden beperkt tot 1 jaarsalaris met een maximum van € 79.000. Voor gemeenten zijn deze voorschriften aanvullend op de regels over de jaarstukken (BBV). De WNT is ook van toepassing op verbonden partijen en, onder voorwaarden, gesubsidieerde instellingen die onder de reikwijdte van die wet vallen. Deze verbonden partijen en instellingen dienen in hun eigen jaarrekening te voldoen aan de genoemde publicatieplicht. Naast de publicatie in jaarstukken moeten gemeenten de desbetreffende gegevens jaarlijks uiterlijk op 1 juli van het jaar erna nog elektronisch melden aan de minister van BZK.
Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen:

ga terug