Jaarrekening 2018

Nadere toelichting reserves en voorzieningen

Nadere toelichting reserves en voorzieningen

nr.

Naam

Doel / omschrijving

Algemene reserve

201

Algemene reserve

De reserve functioneert als algemeen buffervermogen. Een eenmaal opgebouwde reserve hoeft op grond van deze schommelingen niet afgebouwd te worden als het aangegeven maximum wordt overschreden. De bandbreedte fungeert meer als richtlijn om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen.

Bestemmingsreserves

301

Egalisatiereserve afvalverwerking

Het product afval is budgettair neutraal verwerkt in de begroting. De 'egalisatiereserve afvalverwerking' kan worden ingezet om externe schommelingen in de tariefstelling op te vangen. Hiertoe worden saldi bij de eindafrekening per dienstjaar toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve.

403

Reserve sociaal domein

Met de drie decentralisaties van Jeugdzorg, Wmo/AWBZ en participatie ontvangt de gemeente Kerkrade geld voor de uitvoering in de vorm van een toevoeging aan de algemene uitkering, waarbij er geen schotten zijn aangebracht in de besteding tussen de drie onderdelen. Daarnaast ontvangt de gemeente Kerkrade geld voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, het zogenaamde inkomensdeel. De gemeente heeft een bestedingsplicht, maar moet aan de andere kant omgaan met het financiële risico dat uitgaven jaarlijks flink kunnen fluctueren. Met de vorming van de reserve Sociaal Domein per 1 januari 2015 kon de uitvoering van de 3 decentralisaties en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand op financieel gebied op een zo stabiel en rustig mogelijke wijze plaatsvinden.  Deze dient enerzijds ter egalisatie van kosten (tegengaan jaarlijkse fluctuaties), anderzijds is zij bedoeld ter afdekking van bedrijfsvoeringskosten sociaal domein.

405

Reserve HRM

Met deze reserve kan invulling worden gegeven aan trajecten op het personele vlak die vaak over de jaargrenzen heengaan (bijv. Persoonlijke Ontwikkelings Plannen).

408

Reserve verenigingen en vrijwilligers

Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van verenigingen en vrijwilligers te kunnen dekken.

409

Reserve ondernemersfonds

De opbrengsten reclamegelden worden hierin vooralsnog gestort t.b.v. de ondernemers.

421

Reserve plantsoenen

De reserve fungeert als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen.

422

Reserve grondexploitatie OBK

Dit is de "werkreserve" van het OBK van waaruit grondexploitaties worden bekostigd, dan wel opbrengsten worden geparkeerd ten behoeve van investeringen.  Een groot deel is bestemd voor wijkontwikkelingsplannen en majeure projecten. Periodiek wordt het meerjarig verloop van deze reserve bewaakt en geactualiseerd om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

423

Algemene reserve obk

Door de activiteiten van het OBK en de daarmee verbonden risico's wordt een eigen reserve van enige omvang noodzakelijk geacht. Daarom is er specifiek voor het opvangen van evt. niet reeds voorziene/afgedekte risico's in de grondexploitaties een eigen reserve die als buffer fungeert.

424

Reserve stadsmarketing

Reserve wordt gebruikt ter dekking van kosten verbonden aan het promoten van de stad Kerkrade.

425

Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs

De reserve is destijds gevormd door een deel van de algemene uitkering n.a.v. de decentralisatie huisvestingsvoorziening onderwijs te boeken. Uit deze post  worden de kapitaallasten van onderwijsvoorzieningen en de overige kosten van onderwijsvoorzieningen afgedekt (budgettair neutraal). Het betreft hier dus eigen middelen.

426

Reserve liquidatie sanering mijnterrein

De reserve wordt gebruikt voor  bodemsanering van de terreinen in combinatie met de herinrichting ervan. De reserve is destijds gevoed door een ontvangen liquidatie-uitkering  i.v.m. beëindiging van de taakopdracht sanering mijnterrein. Vrij te besteden door gemeente. Op deze reserve wordt een uitsterfconstructie toegepast.

429

Reserve parkeerfonds exploitatie

Buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, waarin meevallers en een positief rekeningresultaat tijdelijk kunnen worden geparkeerd totdat ze een andere bestemming krijgen. Van belang is het "vrije saldo", aangezien op de reserve soms ook al weer claims liggen. De raad kan besluiten om de middelen een andere aanwending te geven.

431

Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen

Hierin zijn posten opgenomen met een sterk verplichtend karakter, waarbij echter nog geen opdrachtverstrekking naar derden heeft plaatsgevonden en die dus formeel niet op de staat Nog te Betalen horen. Het verplichtende karakter wordt aangegeven door bijv. wet- en regelgeving, of nog af te ronden uitvoering van een reeds genomen besluit.

435

Reserve evenementen

Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van evenementen te kunnen dekken. Egaliserende werking.

436

Reserve Gaia

Deze  reserve is bedoeld voor egalisatie van kosten/opbrengsten in relatie tot GaiaZOO. Wanneer de baten de lasten overtreffen kunnen de voordelige saldi in de exploitatie worden opgenomen en kan de reserve vervallen.

438

Reserve stadsvernieuwing

In de voorjaarsnota 2008 is besloten tot  vorming van een nieuwe reserve stadsvernieuwing t b v herstructureringsprojecten en aanpak verpaupering. Naar verwachting zal voornoemde problematiek  mede ten gevolge van het krimpscenario in de komende jaren toenemen.

439

Reserve Essent

Het jaar 2009 werd gekenmerkt door een forse eenmalige bate uit de verkoopopbrengst van het productie- en leveringsbedrijf van Essent NV aan RWE. De reserve bestond uit 2 delen: een vrij deel en een dichtverplicht deel. Over het vrije deel is middels de NJN2018 beschikt. Het dichtverplichte deel heeft te maken met de gekozen systematiek om het structurele gemis aan dividenden Essent in de begroting goed te maken en heeft een relatie met de bruglening Enexis.

440

Reserve structuurfonds

Ten laste van de Essent-opbrengst is de “reserve structuurfonds” gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan de investeringsambities. de reserve kent geen vrije ruimte meer.

442

Reserve gebouwen

Onderhoudskosten worden overwegend  in de exploitatie verantwoord. De  reserve kan worden gebruikt om eventuele (extra) kosten van gemeentelijke gebouwen op te vangen.  Incidentele meevallers, bijvoorbeeld uit de verkoop van gebouwen,  worden aan de reserve toegevoegd. Egaliserende werking.

443

Reserve speeltuinen

De  reserve kan worden gebruikt om eventuele (extra) kosten van speeltuinen-, toestellen, e.d. op te vangen. Egaliserende werking.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

608

Voorziening voor oninbare belastingdebiteuren

Deze voorziening dient om financiële consequenties van niet-geraamde afboekingen van oninbare belastingdebiteuren of niet-geraamde schuldsaneringen op te  vangen. Sinds de overgang naar de BsGW maakt de BsGW periodiek een inschatting t.b.v. de deelnemende gemeenten. De daadwerkelijk oninbaar verklaarde posten worden vervolgens afgeboekt ten laste van de voorziening.

620

Voorziening pensioenverplichting wethouders

Deze voorziening dient ter dekking van de aan de gemeente overgedragen pensioenaanspraken van wethouders (Wet APPA). Vanaf 2006 wordt deze voorziening gevoed door de ingehouden premies op de loonsom in de voorziening te storten.

621

Voorziening dub. deb. Sozawe

In verband met destijds aangescherpte verslaggevingseisen is de wijze van boekhouden veranderd m.b.t. terugbetaling door SoZaWe debiteuren. In 2007 is besloten om vanaf de jaarrekening 2006 een voorziening te creëren voor de risico's van eventuele oninbaarheid.

622

Voorziening verkoop aandelen

Er is sprake van “rechten” van aandeelhouders op de garantiefondsen (vordering), die vooralsnog volledig in een voorziening zijn gestort omdat de hoogte nog onzeker was. De wijze van verwerking was overigens verplicht voorgeschreven door de Provinciale toezichthouder(s) in samenwerking met de grote accountantskantoren en gebeurt door provincies en gemeenten op uniforme wijze. In 2015 liepen de laatste garanties in verband met de verkoop van Essent af. De financiële afwikkeling duurt nog voort. In 2014 is aan de voorziening toegevoegd het bedrag van de garanties uit de verkoop van Attero, welke lopen t/m 2019.

624

Voorziening projecten

De verslaggevingsvoorschriften zijn op het gebied van de grondexploitaties aangescherpt vanaf 2012. (Verwachte) tekorten/verplichtingen dienen direct  middels een voorziening te worden afgedekt. In Kerkrade werden deze veelal via de reserves afgedekt (bijv. reserve OBK of reserve structuurfonds). Voorheen zouden deze uitgaven doorschuiven en in het jaar van uitgeven pas daadwerkelijk ten laste komen van de betreffende reserves. Ultimo 2012 is deze voorziening gevormd. De daadwerkelijke uitgaven zullen dan ten laste worden gebracht van deze voorziening. Verder kan de voorziening ook van toepassing zijn voor onderdelen van projecten die breder zijn dan alleen de formele grondexploitatie (bijv. gebiedsexploitatie).

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

n.v.t.

De kosten van onderhoud worden zoveel mogelijk in de exploitatie opgenomen.

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

611

Voorziening riolen

Het product "riolering" is budgettair neutraal verwerkt in de begroting. De 'egalisatiereserve riolen' dient om schommelingen in de tariefbepaling te kunnen opvangen. Uit het rioolbeheersplan blijken de noodzakelijke investeringen en wordt een verband gelegd met de tarieven. Tevens blijkt meerjarig het evt. beroep dat op de reserve moet worden gedaan.

623

Voorziening dialect-activiteiten

De voorziening is gevoed door het liquidatiesaldo van de stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer en is bedoeld voor te organiseren activiteiten die de instandhouding van het Kerkraads dialect bevorderen (met inachtneming van de relevante verordeningen).

ga terug