Jaarrekening 2018

Overzicht lasten en baten per taakveld

Overzicht lasten en baten per taakveld

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD

REKENING

BEGROTING

REKENING

PRIMAIR

T/M NJN

BIJGESTELD

2017

2018

2018

2018

2018

(*)

In de loop van 2018 heeft i.v.m nieuwe inzichten een verfijning van de indeling naar taken plaatsgevonden. Hierdoor wijken de cijfers 2017 af van ultimo vorig jaar.

LASTEN

0.1

Bestuur

3.121

3.647

3.333

3.336

3.758

0.2

Burgerzaken

1.501

2.278

1.404

1.411

1.407

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

6.521

6.149

2.967

2.899

2.852

0.5

Treasury

0

153

0

0

0

0.64

Belastingen overig

700

509

507

602

640

0.

Bestuur en ondersteuning

11.843

12.736

8.211

8.248

8.657

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.911

2.841

3.053

3.052

2.962

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.650

1.252

2.597

2.632

2.625

1.

Veiligheid

5.561

4.093

5.650

5.684

5.587

2.1

Verkeer en vervoer

5.356

4.663

5.783

5.365

5.358

2.2

Parkeren

554

738

504

504

503

2.5

Openbaar vervoer

19

10

19

19

19

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

5.929

5.411

6.306

5.888

5.880

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

743

618

1.027

677

677

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

156

126

134

133

128

3.4

Economische promotie

683

609

619

569

562

3.

Economie

1.582

1.353

1.780

1.379

1.367

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

3.641

3.650

2.964

2.965

2.853

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.302

1.038

1.328

1.417

1.411

4.

Onderwijs

4.943

4.688

4.292

4.382

4.264

5.1

Sportbeleid en activering

307

274

295

297

289

5.2

Sportaccommodaties

3.534

3.156

3.232

3.347

3.327

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

3.810

3.640

5.065

4.994

4.987

5.4

Musea

0

0

0

0

0

5.5

Cultureel erfgoed

200

116

281

176

175

5.6

Media

1.240

1.213

1.240

1.202

1.202

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.871

2.118

4.553

3.190

3.181

5.

Sport, cultuur en recreatie

11.962

10.517

14.666

13.206

13.161

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.577

3.668

4.470

3.250

3.616

6.2

Wijkteams

3.947

4.191

4.100

3.924

3.663

6.3

Inkomensregelingen

33.815

34.796

33.412

32.350

32.592

6.4

Begeleide participatie

23.709

20.589

22.876

22.915

23.165

6.5

Arbeidsparticipatie

3.478

3.269

4.388

3.324

3.072

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

1.686

1.728

1.974

2.074

2.026

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

15.456

15.211

14.768

14.819

14.356

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

14.362

10.097

14.180

15.643

14.405

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

141

154

229

104

104

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

6.

Sociaal domein

100.171

93.703

100.397

98.403

97.000

7.1

Volksgezondheid

1.913

1.480

2.163

2.153

2.152

7.2

Riolering

3.629

3.768

2.833

2.868

2.868

7.3

Afval

3.042

3.413

3.083

3.331

3.331

7.4

Milieubeheer

851

587

1.388

888

887

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

117

124

110

112

112

7.

Volksgezondheid en milieu

9.552

9.372

9.577

9.352

9.350

8.1

Ruimtelijke ordening

1.420

359

980

997

997

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

2.638

298

4.529

2.910

2.910

8.3

Wonen en bouwen

3.133

2.611

5.158

3.484

3.482

8.

Volkshuisv., ruimtelijke ord. en sted. vernw

7.191

3.268

10.667

7.391

7.389

TOTAAL LASTEN

158.734

145.141

161.546

153.933

152.655

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD

REKENING

BEGROTING

REKENING

PRIMAIR

T/M NJN

BIJGESTELD

2017

2018

2018

2018

2018

BATEN

0.1

Bestuur

194

182

212

213

223

0.2

Burgerzaken

924

790

790

766

806

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0

0

0

0

0

0.5

Treasury

6.521

6.149

2.920

2.920

2.978

0.61

OZB woningen

6.160

6.084

6.171

6.141

6.141

0.62

OZB niet-woningen

3.616

4.371

4.519

4.628

4.629

0.63

Parkeerbelasting

321

703

289

289

315

0.64

Belastingen overig

1.150

594

573

565

563

0.7

Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds

99.284

94.632

98.346

100.058

100.059

0.

Bestuur en ondersteuning

118.170

113.505

113.820

115.580

115.714

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

6

5

10

10

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.069

189

1.244

1.288

1.108

1.

Veiligheid

1.075

194

1.254

1.298

1.108

2.1

Verkeer en vervoer

260

195

431

412

413

2.2

Parkeren

14

2

29

29

30

2.5

Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

274

197

460

441

443

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

326

425

444

359

359

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

117

119

119

121

121

3.4

Economische promotie

506

448

439

421

419

3.

Economie

949

992

1.002

901

899

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

51

55

55

55

53

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

500

254

462

500

500

4.

Onderwijs

551

309

517

555

553

5.1

Sportbeleid en activering

5

0

0

5

5

5.2

Sportaccommodaties

258

300

308

453

413

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

312

220

508

507

508

5.4

Musea

0

0

0

0

0

5.5

Cultureel erfgoed

84

46

47

47

46

5.6

Media

82

82

82

71

72

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

987

82

2.204

1.015

1.015

5.

Sport, cultuur en recreatie

1.728

730

3.149

2.098

2.059

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

307

10

85

12

10

6.2

Wijkteams

42

0

68

63

64

6.3

Inkomensregelingen

26.734

29.585

27.688

28.170

28.158

6.4

Begeleide participatie

27

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

147

49

127

288

286

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

13

10

12

23

26

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1.034

1.208

880

880

898

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

0

0

79

104

104

6.

Sociaal domein

28.304

30.862

28.939

29.540

29.546

7.1

Volksgezondheid

13

0

6

6

5

7.2

Riolering

5.126

5.183

5.164

5.209

5.209

7.3

Afval

4.566

4.857

4.502

4.501

4.501

7.4

Milieubeheer

309

4

717

317

318

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

78

50

47

49

49

7.

Volksgezondheid en milieu

10.092

10.094

10.436

10.082

10.082

8.1

Ruimtelijke ordening

253

50

62

64

64

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

2.575

610

4.745

3.347

3.347

8.3

Wonen en bouwen

950

699

2.362

1.191

1.191

8.

Volkshuisv., ruimtelijke ord. en sted. vernw

3.778

1.359

7.169

4.602

4.602

TOTAAL BATEN

164.921

158.242

166.746

165.097

165.006

SALDO LASTEN EN BATEN

6.187

13.101

5.200

11.164

12.566

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD

REKENING

BEGROTING

REKENING

PRIMAIR

T/M NJN

BIJGESTELD

2017

2018

2018

2018

2018

Diverse lasten

0.4

Overhead

27.311

48.256

19.373

19.342

19.275

0.8

Alg. dekkingsm. incl. onvoorzien

394

2.252

342

322

275

0.9

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

TOTAAL DIVERSE LASTEN

27.705

50.508

19.715

19.664

19.550

Diverse baten

0.4

Overhead

11.325

35.308

381

444

380

0.8

Alg. dekkingsm. incl. onvoorzien

2.134

897

1.464

1.779

1.846

0.9

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

TOTAAL DIVERSE BATEN

13.459

36.205

1.845

2.223

2.226

SALDO DIVERSE LASTEN EN BATEN

-14.246

-14.303

-17.870

-17.441

-17.324

RESERVES

0.10

Vermeerderingen

11.945

3.808

11.366

14.739

17.553

0.10

Verminderingen

19.738

5.011

24.034

21.217

21.863

Saldo mutatie reserves

7.793

1.203

12.668

6.478

4.310

0.11

Resultaat

-267

0

0

0

-660

ga terug