Jaarrekening 2018

Aanbieding

Aanbieding

Aan de gemeenteraad

Middels dit jaarverslag en deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2018. Bij deze jaarstukken horen ook de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant.

De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening décharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2018 ter vaststelling aan.

Betreffende de Single Information Single Audit-regeling (Sisa) zijn er voor het verantwoordingsjaar 2018 in totaal 42 specifieke uitkeringen, waarvan er 4 relevant zijn voor Kerkrade.
De verantwoording van deze regelingen is te vinden in het onderdeel ‘Jaarrekening 2018’.

De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven. Hierdoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen voorkomen.

Voor wat betreft de opzet wordt de nieuwe indeling op basis van de zgn. taakvelden gevolgd. In de jaarrekening 2017 was hiermee al een begin gemaakt, en in de begroting 2019 heeft dit een vervolg gekregen. Dit leidt tot de volgende programma's in de jaarrekening:

0.  bestuur en ondersteuning
1.  veiligheid
2.  verkeer, vervoer en waterstaat
3.  economie
4.  onderwijs
5.  sport, cultuur en recreatie
6.  sociaal domein
7.  volksgezondheid en milieu
8.  volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Burgemeester en wethouders

Kerkrade, mei 2019

ga terug