Jaarrekening 2018

Financiële beschouwingen

Financiële beschouwingen

a. Rekeningresultaat

Ten opzichte van de begroting 2018 is er sprake van een nadelig rekeningresultaat 2018 van € 660.400.
Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2018 t.o.v. de bijgestelde begroting 2018 (peil NJN), het verloop van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ en het verloop van de ‘reserve structuurfonds / investeringsambities’ treft u aan onder f. “Analyse op hoofdlijnen, reserve parkeerfonds exploitatie en reserve structuurfonds / investeringsambities”.
Een uitgebreide analyse is opgenomen in de jaarrekening.
Wij stellen voor het rekeningresultaat 2018 te onttrekken aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’.

b. Reserves en voorzieningen

In de toelichting op de balans in de jaarrekening wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld:

bedragen x € 1.000

Boekwaarde 1.1.2018

Boekwaarde 31.12.2018

Algemene reserve

5.215

5.215

Bestemmingsreserves *

29.118

24.542

Voorzieningen

7.374

7.719

Totaal

41.707

37.476

* exclusief rekeningresultaat 2018

Reserves
Het totaal van de bestemmingsreserves is afgenomen met € 4,576 mln.
Bij de jaarafsluiting diende in verband met het resultaat op de diverse producten sociaal domein per saldo in 2018 € 7,5 mln te worden onttrokken aan de 'reserve sociaal domein'. Een bedrag van € 7,1 mln is toegevoegd.
Aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ is € 48.000 toegevoegd op basis van de meircirculaire 2015 (NJN2015), het rekeningresultaat 2016 ad € 1,005 mln, en enkele kleinere bedragen voor in totaal € 30.000.
Daarnaast was sprake van diverse onttrekkingen i.v.m. "impulsen voor de stad" (VJN2016) voor € 1,3 mln, het tekort parkeren ad € 331.000 (VJN2017 raming € 345.000)), en het restant isv naar stadsvernieuwing ad € 210 (rek 2017). Aan de 'reserve parkeerfonds exploitatie' zijn in 2018 onttrokken het negatieve rekeningresultaat 2017 ad € 267.000, het tekort parkeren ad € 362.000 (NJN 2018), € 332.000 i.v.m. ''impulsen voor de stad'' en € 583.000 inzake Center Court. Daarnaast is in 2018 € 3,6 mln overgeheveld vanuit de reserve Essent.
Aan de 'reserve structuurfonds'is € 0,4 mln toegevoegd t.b.v. cultuurcluster Centrumplan (NJN2016). Verder is er  een bedrag onttrokken van € 3,333 mln t.b.v. de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Kerkrade West en  € 2,5 mln t.b.v. de muziekschool en de Hub (Centrumplan). Dit bedrag is om verslaggevingstechnische redenen overgeheveld naar de 'reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen", ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het BBV is met ingang van 2017 op dit punt gewijzigd, waardoor thans deze "omweg" noodzakelijk is.
Aan de 'reserve gebouwen' is € 0,6 mln. De voornaamste onttrekkingen waren muziekschool/HuB ad. € 251.000, Peedrie verbouwing ad. € 200.000, exploitatiekosten Campus ad. € 77.000 en diversen ad. € 115.500.

Voorzieningen
Het totaal van de voorzieningen is toegenomen met € 0,346 mln. Aan de ‘voorziening projecten’ is € 0,471 mln onttrokken t.b.v. cultuurcluster. In de ‘voorziening pensioenverpl.weth.’ is € 0,495 mln gestort.
Aan de ‘voorziening oninbare belastingdebiteuren’ is € 0,19 mln aanvullend toegevoegd in verband met onzekerheid opgenomen vorderingen. Aan de ‘voorziening dub. debiteuren sozawe‘ is € 0,25 mln toegevoegd.   
Zie verder ook de toelichting op de balans

Maximumomvang

De vrije ruimte van de 'reserve evenementen' komt circa € 12.000 boven de maximumomvang uit.

c. Begrotingsbijstellingen na Najaarsnota

De begroting is in 2018 op twee momenten formeel bijgesteld, i.c. bij de ‘Voorjaarsnota 2018’ (raad juli) en bij de ‘Najaarsnota’ (raad november). Omwille van een adequate kredietbewaking hebben nadien zoveel mogelijk budgettair neutrale budgetaanpassingen plaatsgevonden op diverse taakvelden. De aanpassingen passen binnen de kaders van de diverse taakvelden en kunnen soms ook taakveld-overstijgend zijn. Deze laatste budgetaanpassingen gedurende het begrotingsjaar worden formeel door de raad goedgekeurd door het vaststellen van de jaarrekening.

In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de kostenoverschrijdingen ten opzichte van de vastgestelde Najaarsnota van belang. Relevant zijn de volgende overschrijdingen.
In taakveld 0 betreft dit o.a. de noodzakelijke administratieve boekingen ten behoeve van afsluiten boekhouding. Verder is sprake van overschrijdingen, die worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten, door hogere onttrekkingen aan daarvoor bedoelde egaliserende reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten.
De meest belangrijke zijn de volgende:
In taakveld 0 betreft dit de versterking van de voorziening oninbare belastingdebiteuren € 95.000, de versterking van de voorziening pensioenverpl. wethouders (€ 471.000; zie ook analyse rekeningresultaat), diverse reserveringen per jaareinde van (rest)bedragen i.v.m. lopende projecten (zoals bijvoorbeeld armoedebeleid € 210.000, bewegwijzering buitenring € 43.000 en reserve evenementen € 63.000.
De stimuleringsbijdrage ondernemers € 60.000 (€ 30.000 in taakveld 0 en € 30.000 in taakveld 4).

Daar waar deze overschrijdingen niet meer konden worden gecompenseerd, hebben zij het rekeningresultaat (deels) beïnvloed. Verwezen wordt naar de analyse van het rekeningresultaat.
Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de vigerende ‘Financiële verordening ex art. 212 GW’.

d. Gebeurtenissen na balansdatum

Er is momenteel geen sprake van noemenswaardige gebeurtenissen die nog van belang kunnen zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2018 dient te bieden. Zie verder ook §2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

e. Samenvatting rekeningresultaat

De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de programma's (taakvelden), met daarbij een aantal vergelijkende cijfers. In de verantwoording per programma verderop in dit jaarverslag treft u een nadere toelichting aan.

bedragen x € 1.000

Opbouw saldo rekening 2018

Saldo begroting, peil NJN2017

15

Mee- en tegenvallers VJN, juli 2018

-7

Storting Parkeerfonds Exploitatie

0

Saldo begroting na VJN2018

8

Mee- en tegenvallers NJN, november 2018

1921

Storting Parkeerfonds Exploitatie

-1929

Saldo begroting na NJN2018

0

Mee- en tegenvallers rekening

672

Storting Parkeerfonds Exploitatie

-1.332

Rekeningresultaat 2018

-660

In de balans en in de bijlagen worden de mutaties meer in detail weergegeven. Een “Recapitulatie van de lasten en baten per taakveld” is opgenomen in de jaarrekening.
In de “Financiële productenrekening” zijn de lasten en baten gedetailleerd op productniveau weergegeven, net als de lasten en baten per taak respectievelijk categorie ten behoeve van de provinciale toezichthouder en het CBS (“Verdelingsmatrix”). Deze productenrekening maakt deel uit van de jaarstukken.

f. Analyse op hoofdlijnen, reserve parkeerfonds exploitatie en investeringsambities/structuurfonds

Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018, het verloop van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie 2018’ en het verloop van de ‘reserve structuurfonds / investeringsambities 2018’.

Analyse rekeningresultaat 2018

Saldo Najaarsnota 2018

-886.000

(vóór voorlopig sluitend maken via Res Parkeerfonds)

Algemene uitkering (decembercirculaire)

192.000

Vrijval reservering milieubeleid

55.500

Kapitaallasten (rente, onderuitputting investeringen)

178.700

Restant onvoorzien

29.200

Infra-projecten (afrekening)

58.900

P-budget

68.000

Parkeren (prognose NJN -362.000: minder nadeel)

28.800

Veiligheidsregio

82.800

Griffie

34.300

Diverse verschillen per saldo

66.300

Voordelen na Njn 2018

794.500

Stimuleringsbijdrage centrum (afwikkeling oude regeling)

-60.000

BSGW-bijdrage (begr.wijz., resultaat 2018)

-37.900

Nadelen na Njn 2018

-97.900

Saldo na Njn 2018

-189.400

Extra storting Voorziening wethouderspensioenen

-471.000

Resultaat 2018

-660.400

Onttrekking nadelig resultaat aan Pf. Exploitatie (NJN geraamd 886.000)

660.400

Resultaat 2018

0

Verloop ‘reserve parkeerfonds exploitatie’

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo begin

2.691

4.771

1.672

1.516

2.284

VJN 2015

Saldo-egalisatie

-456

VJN 2016

Impulsen voor de stad *

-332

-496

NJN 2016

Terugdraaien saldo-egalisatie VJN 2015 (jaarschijf 2018) en saldo-egalisatie 2019

456

-540

NJN 2017

Planontwikkeling Atriumterrein/Center Court

-582

-22

REK 2017

Onttrekking rekeningresultaat 2017

-267

NJN 2018

Vrij saldo reserve Essent

3.623

Parkeerbeleid 2018

-362

Sociaal domein 2018-2022

-1.381

-156

768

769

Onttrekking rekeningresultaat 2018

-660

Saldo eind

4.771

1.672

1.516

2.284

3.054

* De nog niet bestede bedragen 2018 zijn doorgeschoven naar 2019. Het totaalbedrag over alle jaren vanaf 2016 is ongewijzigd.

De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden.

Verloop ‘reserve structuurfonds/investeringsambities’

De reserve is volledig dichtverplicht en had ultimo 2016 geen vrije ruimte meer. In de jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 is een overzicht opgenomen van de besluiten en bestedingen. Net als vorig jaar worden in verband met de overzichtelijkheid nu nog slechts de posten opgenomen die in 2017 nog niet volledig besteed waren. Daarvan wordt aangegeven wat ultimo 2018 de uitputting is.

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Beschikbaar

Besteed ultimo 2018

Verhuizing bibliotheek (VJN'11)

250

250

Gebiedsontwikkeling Anstelvallei (juni'13)

1.000

953

Reservering aankoop grond Industriestraat - Transferium (juni'13)/stadsvernieuwing)

600

501

Investeringsbijdrage ZLSM (nov'13)

365

365

Plan Heilust - MFA Kerkrade West (VJN'13/(jan'14))/

1

1.673

1.564

Wegenbeheersplan (VJN'15)

1.200

850

Cultuurcluster centrumplan (NJN'16)

2

2.816

2.812

In verband met afronding kunnen er verschillen ontstaan met de reserve structuurfonds op de balans.

1. Van het besluit van januari 2014 is € 0,973 mln beschikbaar, alsook € 0,7 mln dat eerder via de VJN2013 beschikbaar is gesteld door overheveling van reserve parkeerfonds. In verband met de overzichtelijkheid zijn
deze thans samengevoegd.

2.  Beschikbaar is € 1,816 mln dat ultimo 2015 gecorrigeerd is van de voorziening projecten naar reserve structuurfonds om verslaggevingstechnische redenen (zie ook rekening 2015, budgettair neutraal). Daar werd conform NJN2016 in totaal € 1,0 mln aan toegevoegd, zijnde € 0,6 mln in 2016 en € 0,4 mln in 2017.

ga terug