Jaarrekening 2018

0 Bestuur en ondersteuning

A. Algemeen

A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma is ondersteunend aan en randvoorwaardelijk voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s.

Dit programma heeft een relatie met de paragrafen bedrijfsvoering en financiering (treasury).

Taakvelden

 • 0.1   Bestuur
 • 0.2   Burgerzaken
 • 0.3   Beheer overige gebouwen en gronden
 • 0.4   Overhead
 • 0.5   Treasury
 • 0.61   OZB woningen
 • 0.62   OZB niet-woningen
 • 0.63   Parkeerbelastingen
 • 0.64   Belastingen overig
 • 0.7   Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
 • 0.8   Overige baten en lasten
 • 0.9   Vennootschapsbelasting (Vpb)
 • 0.10   Mutaties reserves
 • 0.11   Resultaat van de rekening van baten en lasten

Portefeuillehouder(s)

 • J. Som (Eurode en internationale zaken, PR en communicatie, AB/DB Parkstad Limburg)
 • B. Bejas (Financiën, informatisering en automatisering, publiekszaken en dienstverlening)
 • H. Wiermans (personeel en organisatie)
ga terug