Jaarrekening 2018

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

A. Algemeen

A. Algemeen

Omschrijving van het programma

De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid, het verhogen van de verkeersveiligheid door in te zetten op kwetsbare doelgroepen (verbeteren van de infrastructuur en het gedrag), duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij de kernpunten.

Dit programma heeft een relatie met de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Het betreft dan onder meer het onderhoud van het wegennet.

Taakvelden

  • 2.1   Verkeer en vervoer
  • 2.2   Parkeren
  • 2.3   Recreatieve havens (niet van toepassing)
  • 2.4   Economische havens en waterwegen (niet van toepassing)
  • 2.5   Openbaar vervoer

Portefeuillehouder(s)

  • D. Schneider (verkeer, vervoer)
ga terug