Jaarrekening 2018

5 Sport, cultuur en recreatie

A. Algemeen

A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het programma is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Daartoe behoort onder meer het ondersteunen en het stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De voorzieningenstructuur dient vraaggestuurd en toegankelijk te zijn voor alle burgers.
Daarnaast gaat het programma in op het bieden van gelegenheid aan, en stimuleren van, de bevolking om de vrije tijd op een zinvolle manier te besteden door middel van bewegen, ontmoeten en culturele / educatieve activiteiten.
Als laatste ziet dit programma op het beheer en onderhoud van openbaar groen en recreatie.

Taakvelden

 • 5.1   Sportbeleid en activering
 • 5.2   Sportaccommodaties
 • 5.3   Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
 • 5.4   Musea
 • 5.5   Cultureel erfgoed
 • 5.6   Media
 • 5.7   Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Portefeuillehouder(s)

 • T. Weijers (toerisme, marketing, evenementen en openbare ruimte)
 • J. Schlangen (sport en weekmarkten & kermissen, cultuur)
 • H. Wiermans (center court)
 • L. Jongen (volksgezondheid, welzijn)
ga terug