Jaarrekening 2018

6 Sociaal domein

A. Algemeen

A. Algemeen

Omschrijving van het programma

De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg binnen het brede sociale domein zoals inkomen, ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp en maatschappelijke voorzieningen. Kenmerken van de samenwerking in de sociale wijkteams zijn: vraaggericht en -gestuurd, integraal en pro-actief. Het motto is “doen”. In de beoordeling van de situaties wordt ten eerste uitgegaan van de eigen kracht van de klant, de leefeenheid, de straat, de buurt en de wijk, de zogenaamde zelfredzaamheid. Daarnaast participeert de gemeente in de GGD-Z.L. conform de Wet Publieke Gezondheid (m.n. collectieve preventie).

Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale, mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.

Taakvelden

 • 6.1   Samenkracht en burgerparticipatie
 • 6.2   Wijkteams
 • 6.3   Inkomensregelingen
 • 6.4   Begeleide participatie
 • 6.5   Arbeidsparticipatie
 • 6.6   Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
 • 6.71   Maatwerkdienstverlening 18+
 • 6.72   Maatwerkdienstverlening 18-
 • 6.81   Geëscaleerde zorg 18+
 • 6.82   Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder(s)

 • T. Weijers (IBA)
 • J. Schlangen (integrale aanpak wijkgericht werken, jeugd- en jongerenwerk, jeugdhulp)
 • H. Wiermans (sociale zaken en re-integratie)
 • L. Jongen (Wmo, ouderenbeleid, maatschappelijke zorg, wijkontwikkeling)
ga terug