Jaarrekening 2018

6 Sociaal domein

C. Vermeldenswaardige zaken en indicatoren

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren

N.v.t.

Basisset beleidsindicatoren

omschrijving

bron

eenheid

periode

Kerkrade

Nederland

Limburg

Banen

LISA

Aantal per 1.000 inwoners 15-74 jr

2017

420,5

651,5

594,7

Jongeren met een delict voor de rechter

Verwey Jonker Instituut

Kinderen in Tel

% 12-21 jr

2015

1,92

1,45

1,24

% Kinderen in armoede

Verwey Jonker Instituut

Kinderen in Tel

% kinderen tot 18 jr in gezin met bijstandsuitkering

2015

11,92

6,58

6,74

Netto arbeidsparticipatie

CBS

% aandeel werkzame beroepsbevolking in de beroepsbevolking

2017

58,6

66,6

63,6

% Jeugdwerkeloosheid

Verwey Jonker Instituut

Kinderen in Tel

% 16-22 jr

2015

2,72

1,52

1,23

Bijstandsuitkeringen

CBS

Aantal per 1.000 inwoners 18jr eo

1e helft 2018

54,7

40,1

36,6

Aantal Re-integratievoorzieningen

CBS

Aantal per 1.000 inwoners 15-74 jr

1e helft 2018

30,1

26,1

23,9

Jongeren met jeugdhulp

CBS

% jongeren tot 18 jr

1e helft 2018

13

9,2

11,3

Jongeren met jeugdbescherming

CBS

% jongeren tot 18 jr

1e helft 2018

2,1

1

1,4

Jongeren met jeugdreclassering

CBS

% jongeren 12-22 jr

1e helft 2018

0,7

0,3

0,4

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

CBS

Aantal per 1.000 inwoners

1e helft 2018

57

58

66

Overige indicatoren

omschrijving

bron

eenheid

2014

2015

2016

2017

2018

Geplaatste klanten die minimaal 5 uren per week aan het werk zijn via project sociale activering (31 dec.)

afd. WIZ

aantal

69

74

47

98

76

Aanvragen bijzondere bijstand

afd. WIZ

aantal

1.354

1.524

1.749

1.679

1.679

Aanvragen langdurigheids- / individuele inkomenstoeslag

afd. WIZ

aantal

1.183

1.244

1.221

1.345

Aanvragen sociaal-culturele activiteiten

afd. WIZ

aantal

1.742

1.722

1.813

1.793

1.884

Deelnemers collectieve ziektekostenverzekering

afd. WIZ

aantal

791

922

1.256

880

607

Trajecten schuldhulpverlening

afd. WIZ

aantal

200

181

175

91

101

Huisuitzettingen

afd. WIZ

aantal

35

31

26

31

32*

Maatschappelijke participatie

burgeronder-zoek

score 0-10

4,1

4,2

Cliënten Wmo (31 dec.)

afd. WIZ

aantal

4.095

4.418

4.436

4.565

4.599

Toegekende rolvoorzieningen

afd. WIZ

aantal

188

148

151

236

188

Toegekende vervoersvoorzieningen

afd. WIZ

aantal

473

374

472

687

629

Toegekende woonvoorzieningen

afd. WIZ

aantal

280

126

124

172

166

Toegekende voorzieningen
hulp bij het huishouden**

afd. WIZ

aantal

533

1.559

1.473

634

690

Toegekende voorzieningen begeleiding

afd. WIZ

aantal

541

1.552

1.374

1.499

Arrangementen zorg in natura voor jeugd (okt.)***

afd. Welzijn

aantal

1.288

1.392

1.400

1.450

Deelname doelgroepkinderen JGZ (bezoek consultatie- / kind-bureau, 31 dec.)

GGD, Meander

% 0 - 4- jarigen

96

95

95

95

95

Jeugdigen en jeugdzorg plus
(31 dec.)

afd. Welzijn

aantal

10

9

2

5

Jeugdbeschermingsonderzoe-ken opvoedingsproblemen****

Raad voor de Kinder-bescherming

aantal

47

48

52

123

57

Persoonsgebonden budget jeugdhulp

afd. Welzijn

aantal

151

144

34

38

Jongeren in behandeling bij vrijgevestigden

afd. Welzijn

aantal

126

134

56

n.n.b.

Vrijwilligers

burgeronder-zoek

%

38

29

Tevredenheid buurtvoorzieningen

burgeronder-zoek

%

60

59

Sociale cohesie

burgeronder-zoek

score 0-10

5,5

5,4

Ontvangen meldingen die leiden tot een aanvraag na de inspanningsperiode

afd. WIZ

%

44

60

47

27

34

Cliënten participatie (31 dec.):

- levensonderhoud

afd. WIZ

aantal

1.925

1.900

1.778

1.646

- waarvan Wwb

afd. WIZ

aantal

1.838

1.845

1.806

1.702

1.587

Doorlooptijden primaire producten tijdig

afd. WIZ

%

92

75

75

94

87

*   Indien de rekening bij de daadwerkelijke uitzetting alsnog bij de deurwaarder wordt voldaan en de uitzetting niet plaats vindt, is deze niet gemeld bij de gemeente; derhalve is het vermelde aantal huisuitzettingen maximaal.
**   In 2015 en 2016 zijn door herindicering vernieuwde voorzieningen toegekend.
***   In 2015 telling september.
****   In 2017 is het aantal lopende maatregelen in december geteld, terwijl voorgaande jaren de aantallen op jaarbasis zijn geteld.

ga terug