Jaarrekening 2018

7 Volksgezondheid en milieu

A. Algemeen

A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Beschermen van de volksgezondheid van de gehele lokale bevolking, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare personen.

Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente Kerkrade een verantwoordelijkheid op het gebied van de algehele publieke volksgezondheid. Gezonde inwoners zijn het fundament van een gezonde en vitale stad. Gezondheid is van één ieder en vraagt een integrale benadering. Het thema gezondheid leeft sterk in de samenleving en kan niet meer los worden gezien van maatschappelijke thema’s zoals participatie en onderwijs. In Zuid-Limburg is het concept Positieve Gezondheid de basis voor de komende jaren. Gezondheid wordt gezien in de termen veerkracht, functioneren en participatie en er wordt gestreefd naar een samenleving waarin burgers zelfredzaam en betrokken zijn en waarbij het verbeteren van de eigen gezondheid centraal staat. Dit in samenwerking met burgers en partners op het gebied van gezondheid en milieu, economie, arbeidsmarkt en onderwijs.

Zorgdragen voor een goed en leefbaar milieu. Stimulering van de toepassing van duurzame productiemiddelen en duurzame energie. Dit beleid is er nadrukkelijk op gericht om waar mogelijk klimaatbeleid respectievelijk energiebesparing als vliegwiel te gebruiken om ook andere maatschappelijke effecten te bewerkstelligen zoals educatie, het creëren van werkgelegenheid in klimaat/energieprojecten en op toekomstige kostenbesparingen of kostenbeheersing. Bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van volksgezondheid, natuur en milieu worden waar mogelijk gestimuleerd. Inherent daaraan is voorbeeldgedrag van de gemeente zelf. De gemeente staat op dat gebied open voor innovaties.

Op het gebied van afval, de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, voert de gemeente de regie. Daarnaast behoort tot de taken van de gemeente het doelmatig beheren van de riolering en begraafplaatsen.

Taakvelden

  • 7.1    Volksgezondheid
  • 7.2    Riolering
  • 7.3    Afval
  • 7.4    Milieubeheer
  • 7.5    Begraafplaatsen en crematoria

Portefeuillehouder(s)

  • T. Weijers (openbare ruimte)
  • L. Jongen (volksgezondheid)
  • J. Schlangen (jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar)
  • D. Schneider (duurzaamheid, milieu, afval en reiniging)
ga terug