Jaarrekening 2018

§3. Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

In de openbare ruimte bevinden zich kapitaalgoederen die door de gemeente onderhouden moeten worden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Meer verantwoordingsinformatie m.b.t. het onderhoud aan kapitaalgoederen treft u aan bij taakvelden 0, 2, 3, 4, 5, 7 en 8.

Beleids- en beheersplannen

Jaar

Besteding rekening 2018

Wegenbeheerplan 2007-2011

2006/2012

Exploitatie

regulier onderhoud

1.353.000

Wegbeheer gemeente Kerkrade
Investeringsprogramma 2018

2018

Reconstructies investeringsprogramma

3.406.000

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)

2018

Exploitatie                                                

5.209.000

Investeringsprogramma

1.492.000

Groen
(uitbesteed voor periode 2007-2012)
Investeringsprogramma 2018

2018

Exploitatie                             

Wozl contract

739.000

regie en overig

681.000

Investeringsprogramma

2.602.000

Reserve plantsoenen  

0

Gebouwenbeheer
(jaarlijks plan passend binnen financiële kaders)
Investeringsprogramma 2018

2018

Exploitatie 2018

regulier beheer

662.000

Investeringsprogramma 2018

911.000

Reserve gebouwen

632.000

Openbare verlichting 1997-2010
Investeringsprogramma 2018

1998
2018

Exploitatie

522.000

Investeringsprogramma

157.000

Incidenteel vervangen of bijplaatsen

52.000

Civieltechnische kunstwerken
Inspectierapport
Investeringsprogramma 2018

2015

2018

Exploitatie

30.000

investeringsprogramma

105.000

Resultaat: burgertevredenheid over beheer en onderhoud openbare ruimte.
In juni 2018 zijn de resultaten van het Burgeronderzoek Parkstad 2015-2017 gepubliceerd. Het resultaat is een verder stijgende tevredenheid van onze inwoners over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte naar een 6,3. Hiermee wordt de positieve ontwikkeling die in 2011 is ingezet, gecontinueerd. Het huidige waarderingscijfer van de inwoners van Kerkrade is het hoogste van de afgelopen 15 jaar (bron: Burgeronderzoek Parkstad)

Werkwijze
Binnen de afdeling Stedelijk Beheer functioneren 5 clusters: 3 wijkteams, het cluster Stedelijk Beheer dat belast is met het beleid en de uitvoering van het integraal beheer van de openbare ruimte en een cluster Ondersteuning. Het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte (met een totaal oppervlak van circa 4.400 voetbalvelden) vindt plaats door de 3 wijkteams en de groepsdetachering, bestaande uit WSP-medewerkers. In 2018 is een verdere integratie van de onderhoudsteams voor het groen en voor grijs (onkruidbestrijding op verhardingen) uitgevoerd. De vier hoofduitgangspunten uit het collegeprogramma waren leidend voor uitvoering van de aan de afdeling Stedelijk Beheer opgedragen werkzaamheden.

De groepsdetachering WSP-groen (voormalig WOZL) naar de afdeling Stedelijk Beheer is in kwantitatieve zin in 2018 verder afgenomen met 20 personen. Belangrijkste oorzaak is het niet meer bestaan van de Wsw-wetgeving. Ter compensatie is extra geïnvesteerd in bedrijfsvoertuigen en machines, die op een effectief onderhoud en beheer van de openbare ruimte zijn toegesneden. In 2018 is daarnaast de meerjarige omvormingsoperatie afgerond. Het betreft een proces van structurele vervanging van bestaande (vaak verouderde) door nieuwe (vaak vaste) beplanting. Het kwaliteitsbeeld neemt hiermee toe en de reacties van de omwonende zijn doorgaans positief.

Alle bedrijfsvoertuigen zijn - zoals inmiddels gebruikelijk -  geleverd in de huiskleur en -stijl van de gemeente Kerkrade. Doel daarvan is de aanwezigheid en inzet van de gemeente Kerkrade in de openbare ruimte optimaal zichtbaar te maken voor de burger.

Op het gebied van de verwerking van (afval)water is samen met de collega-Parkstadgemeenten en het Waterschap  de samenwerking op het gebied van pompgemalen, het reinigen en inspecteren van kolken en riolen, het gezamenlijk uitvoeren van reliningen en het uitvoeren van het verbreed vGRP voortgezet. Afdeling Stedelijk Beheer is vertegenwoordigd in het ambtelijk Parkstadoverleg en ondersteunt de portefeuillehouder in het periodiek bestuurlijk overleg. De wijze waarop de gemeente Kerkrade het herstel van rioleringen middels relining uitvoert, is nationaal als best-practice gehonoreerd. Ook in 2018 heeft de gemeente Kerkrade wederom als opdrachtgever gefunctioneerd voor relining-projecten in de buurgemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum en Onderbanken.
De hydraulische berekeningen voor het rioolstelsel heeft de gemeente Kerkrade samen met de gemeenten Landgraaf, Nuth en Voerendaal in de vorm van een pilot ondergebracht bij de gemeente Heerlen. In 2018 was deze pilot naar tevredenheid van de deelnemende gemeenten in uitvoering.

Voor het onderhoud en beheer van het Kerkraads wegennet is expliciet de relatie benoemd tussen investeren en beheren. Een vergelijkbare koppeling is van toepassing op de  openbare verlichting, waar het eenmalig investeren in LED-verlichting leidt tot structurele besparingen in de exploitatielasten. De investeringen in LED zijn in 2018 voortgezet. Om de veiligheid van het areaal aan lichtmasten te waarborgen hebben in voorgaande jaren steekproeven plaatsgevonden waarbij de kwaliteit en de sterkte van de masten zijn gecontroleerd. Waar nodig heeft dit tot vervanging van masten geleid. Onderhoud van de masten en armaturen vindt plaats door ZIUT. Onderhoud en beheer van de ondergrondse infrastructuur vindt plaats door Enexis.

De ergernis van burgers over afval en vervuiling van de openbare ruimte is groot. In 2018 zijn de werkzaamheden m.b.t. het ruimen van zwerfvuil in het stadscentrum, in de wijkcentra en op de Kerkraadse bedrijventerreinen daarom ongewijzigd voortgezet. Vooral de 3 electrische ‘stofzuigers’ (Gluttons) zijn hierin uiterst effectief gebleken. Handmatig vond het ruimen van het zwerfafval in het stedelijk gebied plaats door een ploeg van 10 medewerkers van WSP-Beschut op Weg en in het buitengebied door een ploeg van eveneens 10 medewerkers van RELIM. Daarbij is de nadruk gelegd op handmatige reiniging, waardoor de zichtbaarheid van de reinigingsactiviteiten voor burgers is vergroot. De waardering voor het werk van beide zwerfvuilploegen is groot.
Bij de bestrijding van het zwerfvuil in stad en wijken is in 2018 weer gebruik gemaakt van het budget dat  NEDvang, een nationaal instituut dat gericht is op de bestrijding van zwerfvuil, jaarlijks toekent aan alle Nederlandse gemeenten. De verantwoording die Kerkrade over het voorafgaande jaar 2016 heeft ingediend is door Nedvang volledig goedgekeurd.

Samen met RD4 is in 2018 een pilot voortgezet met het doel illegale stortingen van grofvuil (inclusief de daaruit voortkomende bijplaatsingen) te voorkomen en te bestrijden. De resultaten van deze pilot zijn dermate positief dat RD4 deze in 2019 in aangepaste vorm zal uitrollen over meerdere gemeenten.

ga terug