Jaarrekening 2018

Analyse afwijkingen exploitatie

0 Bestuur en ondersteuning

Afwijkingen rekening 2018 - begroting na wijziging 2018

De kapitaallasten zijn in 2018 € 179.000 voordeliger uitgevallen. Het betreft hier rente en onderuitputting investeringen.
In de Najaarsnota 2018 zijn de parkeerinkomsten met € 362.000 neerwaarts bijgesteld van € 668.000 naar € 306.000.

bijgest. begroting

rekening

Div. parkeerautomaten

129.000

133.000

Parkeervergunningen

17.000

18.000

Parkeerboetes

51.000

57.000

Atriumterrein Kerkplein

42.000

 53.000

Parkeergarage Orlando en Kloosterraderplein

67.000

72.000

306.000

333.000

Legeskosten rij- en reisdocumenten

De verwachte inkomsten 2018 zijn gebaseerd op de inschatting hoeveel rij- en reisdocumenten er in de toekomst verstrekt zullen worden. Dit kan alleen bij benadering omdat op voorhand niet bekend is hoeveel documenten daadwerkelijk worden aangevraagd. Het voordeel van 2018 van € 42.292 is ontstaan doordat de daadwerkelijk aangevraagde rij- en reisdocumenten meer zijn dan begroot.

Afwijkingen rekening 2018 - rekening 2017

De algemene uitkering was in 2018 € 775.000 lager dan in 2017.

De bijdrages aan IBA cf. bevoorschottingsschema waren in 2017 € 604.000, in 2018 € 623.000.

In 2017 is een medewerker ingehuurd voor kwaliteitsverbetering BAG voor € 24.000. In 2018 is nog € 7.000 uitgegeven, en zijn deze werkzaamheden afgerond.

Door een verlaging van de pachtvergoedingen komen deze inkomsten in 2018 € 11.000 lager uit dan in 2017.

In 2017 zijn een drietal grote percelen grond verkocht (Berenbos, Kerkradersteenweg, en Rimburgerweg). De opbrengst bedroeg in 2017 € 153.000 en in 2018 € 71.000.

Door een uitbreiding van het wagenpark en een stijging van de brandstofprijzen zijn de exploitatiekosten van de voertuigen in 2018 met € 15.000 toegenomen ten opzichte van 2017.

Door stijging van de brandstofprijzen in 2018 zijn de exploitatiekosten van de mechanische hulpmiddelen € 10.000 hoger dan in 2017.

In 2018 zijn voor € 275.000 voertuigen ingehuurd bij Rd4. De stijging met € 15.000 ten opzichte van 2017 is veroorzaakt door de extra opruimacties in verband met de stormschade.

In 2017 bedroeg de inkoop van magazijngoederen in totaal € 261.000. Door te kiezen voor het aanhouden van kleinere magazijnvoorraden kwam de inkoop in 2018 uit op slechts € 239.000.

Onderstaand een overzicht van de werkelijke parkeerinkomsten in 2017 en 2018.

2017

2018

Div. parkeerautomaten

133.000

133.000

Parkeervergunningen

14.000

18.000

Parkeerboetes

85.000

57.000

Atriumterrein Kerkplein

39.000

53.000

Parkeergarage Orlando en Kloosterraderplein

64.000

72.000

335.000

333.000

Gebouwenbeheer
In 2017 zijn er middelen vrijgemaakt voor de interne verhuisbewegingen. In 2018 was dat geld niet meer voorhanden en is teruggevallen op het reguliere gebouwenbeheerbudget van ca. € 700.000.

Verzekeringen
Een tweetal oorzaken verklaren het nadeel 2018 ten opzichte van 2017, te weten:

  • Aansprakelijkheidsverzekering, door het hoge schadeverloop heeft er een verhoging van de premie plaatsgevonden van € 83.999 (2017) naar € 95.767 (2018) een toename van € 11.767.
  • Verzekering brand- en bosbrandschade, er zijn in 2018 een tweetal strategische gebouwen en een kunstwerk toegevoegd aan de voorraad eigendommen (‘t Westhoes, HUB en Viva la Vida) hierdoor heeft er een toename van premie van € 23.068 plaatsgevonden.

Telefoonkosten
Ter versterking van diverse bedrijfsvoeringbudgetten is bij gelegenheid van de voorjaarsnota 2016 voor de jaren 2016 en 2017 eenmalig € 200.000,- beschikbaar gesteld, waarvan € 35.000 bestemd was voor het budget Telefoonkosten. In 2018 was dat geld niet meer voorhanden en is teruggevallen op het reguliere budget van € 176.500.

Automatisering
De feitelijke tekorten op de posten ICT samenwerking € 300.000 en de post beheer infrastructuur € 60.000 bedroeg in 2018 in totaal € 360.000
Vanuit de ICT investeringsruimte 2018 is er 360.000 eenmalig overgeheveld om deze tekorten te dekken. Vanuit de najaarsnota 2018 zijn de tekorten voor 2019 ev inmiddels aangevuld.

Bestuursdienst
In 2018 heeft er een administratieve rangschikking van budgetten plaatsgevonden waardoor een deel van de inhuur bij de productgroepen Human Resource Management en Burgerzaken is terechtgekomen. Het voordeel van € 94.000 op Bestuursdienst wordt teniet gedaan door de nadelen op de eerdergenoemde productgroepen ter hoogte van € 32.000 (Human Resource Management) en € 64.000 (Burgerzaken).

PR&marketing
In voorgaande jaren is er een bedrag vrijgemaakt van € 200.000 voor PR&Marketing. Hieruit zijn in 2017 diverse zaken nog bekostigd. In 2018 was dit geld niet meer voorhanden en is teruggevallen op het reguliere marketingbudget van € 30.000.

Externe communicatie
Het nadeel is te wijten aan de extra kosten in verband met de nieuwe website. Daarvan zijn de kosten in 2018 betaald. Daarvan zijn de kosten in 2018 betaald.

Monitoring
Het lagere bedrag in de begroting 2018 ten opzichte van 2017 is een gevolg van het feit dat in de even kalenderjaren geen burgeronderzoek plaats vindt. De periodiciteit van het burgeronderzoek is één keer per twee jaar en wordt in de oneven kalenderjaren uitgevoerd. Het volgende burgeronderzoek zal naar verwachting worden gestart in het najaar 2019.

Legeskosten rij- en reisdocumenten

De verwachte inkomsten 2018 zijn gebaseerd op de inschatting hoeveel Rij- en reisdocumenten er in de toekomst verstrekt zullen worden. Het nadeel van 2018 ten opzichte van 2017 van € 54.899 is ontstaan doordat de daadwerkelijk aangevraagde rij- en reisdocumenten minder zijn dan begroot.

Ondersteuning B&W
Het voordeel  op deze post vindt zich met name op de post Inhuur personeel tijdens recepties. In 2017 heeft er een facturatie van Parkstad Limburg Theaters plaatsgevonden over het jaar 2016 van € 10.142
Daarnaast heeft er het tweede halfjaar van  2018 géén inhuur meer plaatsgevonden via Parkstad Limburg Theaters, dit leverde een kostenbesparing op van € 7.187.

Vereniging Nederlandse Gemeenten
Jaarlijks vind er op deze post een daling plaats, de oorzaak is de dalende bevolkingsaantal en de hiermee gepaard gaande contributiebedrag. In de ALV van de VNG heeft er een besluit plaatsgevonden dat gemeentes dienen mee te doen aan het GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering). Dit heeft tot gevolg gehad dat er een verhoging had plaatsgevonden van de jaarlijkse contributie van liefst € 116.298 ten opzichte van 2017. De Algemene Uitkering is hiervoor destijds evenwel verhoogd.

Burgerzaken, Burgerlijke Stand
Oorzaak van dit nadeel in 2018 is de post ingeleend personeel. Vanaf 2018 heeft er een administratieve
toedeling plaatsgevonden van het centrale budget Inhuur BD naar de diverse sector onderdelen. Hierdoor zal er op diverse posten een nadeel ontstaan en op de centrale post een voordeel.

ga terug