Jaarrekening 2018

Overzicht opbouw jaarverslag

De jaarrekening is opgebouwd uit de programma's en de verplichte paragrafen.

Vanaf de rekening 2018 bestaan in de basis 9 programma's (0 t/m 8), gebaseerd op de nieuwe (hoofd)taakvelden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Informatievoorschriften voor derden (IV3).

Per programma komen aan bod:

Onderdeel A
Een algemene omschrijving van het programma, uit welke taakvelden dit programma bestaat en  wie de portefeuillehouders zijn.

Onderdeel B
Hier zijn opgenomen de speerpunten van beleid, m.n. gebaseerd op het coalitieakkoord en daaruit volgend het collegeprogramma. De activiteiten/projecten en de voortgang daarvan worden aangegeven.  In beginsel staan de speerpunten van beleid gedurende de bestuursperiode vast. Immers, dit was het voornemen om te realiseren in de betreffende periode.

Onderdeel C
Hier kunnen overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen, activiteiten of projecten worden genoemd. Daarnaast is hier opgenomen de landelijk uniforme "basisset beleidsindicatoren". De meeste gegevens zijn van het CBS en landelijke databanken afkomstig en gemeenten nemen deze in hun begroting over. Meer uitleg over deze indicatoren is te vinden op de website "waarstaatjegemeente.nl". Daarnaast zijn opgenomen eigen indicatoren. Op deze wijze ontstaat een indruk van de effecten van (de uitvoering van) het beleid. Het moge duidelijk zijn dat dit slechts een benadering van de complexe werkelijkheid is. Wellicht is ook sprake van externe factoren die niet gerelateerd zijn aan (de uitvoering van) het beleid, maar wel op de gemeten indicator.

Onderdeel D
Hier wordt in tabelvorm meer inzicht gegeven in de financiën van het programma en gaat in op baten, lasten, reserves en investeringen. Een analyse van bestuurlijk relevante afwijkingen is opgenomen bij het onderdeel jaarrekening.

Sturen op hoofdlijnen en op uitzonderingen blijft in beginsel het uitgangspunt. De financiën zijn op detailniveau gekoppeld aan de gerelateerde taakvelden. In sommige gevallen is daarbij (noodgedwongen) een keuze gemaakt wat "het best passende" taakveld is voor het geformuleerde beleid of project/activiteit.

Tot slot moge duidelijk zijn dat niet alle activiteiten die de gemeente ontplooit, expliciet in de  jaarrekening terugkomen. Hetzij omdat ze als regulier of als onderdeel van de bedrijfsvoering worden beschouwd, hetzij omdat de activiteiten conform planning lopen en er geen bijzonderheden te melden zijn. In de bijlagen is per programma een integraal overzicht opgenomen van de relevante beleidskaders. Dat kan ook uitvoeringsprogramma's, projectplannen of verordeningen omvatten.

ga terug